สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 : จังหวัดกาฬสินธุ์
หน้าหลัก || ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ||โครงสร้าง|| สมุดเยี่ยม || ติดต่อผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา |
     ข้อมูลสารสนเทศ
ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการสำนักงานเขต
ศึกษานิเทศประจำสำนักงานเขต
บุคลากรประจำสำนักงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนยุทธศาสตร์
บทบาทหน้าที่ของ ศกม.
โทรศัพท์คณะกรรมการ
ผู้ดูแลระบบ
ปฏิทินกิจกรรม
โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษา

     หลักสูตร 2551
การออกแบบการเรียนรู้
หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสังคมศึกษาฯ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปะ
หลักสูตรสุขศึกษาฯ
หลักสูตรการงานอาชีพฯ
การใช้หลักสูตรแกนกลางฯ
อิงมาตรฐานหลักสูตร '51

สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษา
มัธยมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
Free Web Counter

Link น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
10 มี.ค. 2554 เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2554 [หนังสือ][สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
10 มี.ค. 2554 เรื่องขอให้ตรวจสอบการจดทะเบียนที่ดินของสถานศึกษา [หนังสือ]
9 มี.ค. 2554 เรื่องการอบรมความรู้ภาษาจีน [ดาวน์โหลด]
9 มี.ค. 2554 เรื่อง การติดตามการใช้หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ [ดาวน์โหลด]
9 มี.ค. 2554 เรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา [ดาวน์โหลด]
9 มี.ค. 2554 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2554-2555 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด [ดาวนืโหลด]
9 มี.ค. 2554 เรื่องการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 [หนังสือ]
9 มี.ค. 2554 เรื่องการจัดเก็ยข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (OBEC) ระยะที่ 2 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2553) [หนังสือ] [แบบฟอร์ม (OBEC)]
9 มี.ค. 2554 เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบปันรักให้โลก ประจำปี 2553 [หนังสือ]
8 มี.ค. 2554 เรื่องแจ้งโอนเงินเดือนครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 โอนเมื่อ 8 มีนาคม 2554 [รายละเอียด]
8 มี.ค. 2554 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม[หนังสือ]
8 มี.ค. 2554 เรื่องการสำรวจข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษาและตำแหน่งว่างเพื่อใช้ประกอบการบริหารงานบุคคล[หนังสือ]
8 มี.ค. 2554 เรื่องการส่งองค์ความรู้เข้าร่วมแข่งขัน [หนังสือ]
8 มี.ค. 2554 ด่วนที่สุดเรื่องการสำรวจชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ [หนังสือ]
7 มี.ค.2554 เรื่องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ ระบบ e-Training รุ่นที่ 3 [หนังสือ]
5 มี.ค.2554 เรื่องรายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังวัดอุดรธานี [รายงานการประชุม]
4 มี.ค.2554 เรื่องแจ้งโอนเงินงบประมาณปี 2554 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปีสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 รายการ[หนังสือ]
4 มี.ค.2554 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปีสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 รายการ[หนังสือ]
4 มี.ค.2554 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อร่วมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2554[หนังสือ]
4 มี.ค.2554 เรื่องการประกวดโครงการแต่งเพลงรักแม่ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระดับมัธยมศึกษา ครั้ง 6 ประจำปี 2554[หนังสือ]
4 มี.ค.2554 เรื่องขอความร่วมมือพิจารณานำนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดที่อยู่ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมรับชมการแสดงโปงลางเยาวชน/ประชาชน ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 แห่งละ 50-100 คน ตั้งแต่งวันที่ 26 ก.พ- มี.ค. 2554 เวลา 09.30 น. - 16.00 น. ณ เวทีกิจกรรมเยาวชน หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ [กำหนดการแสดง]
3 มี.ค.2554 เรื่องการประชุมครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปี 2554 [หนังสือ]
3 มี.ค.2554 เรื่องแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ขอคืนอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ [หนังสือ]
3 มี.ค.2554 เรื่องการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธสักราช 2554 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [หนังสือ]
3 มี.ค.2554 เรื่องการส่งเสริมและการพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 [หนังสือ]
2 มี.ค. 2554 เรื่องขอข้อมูลเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[หนังสือ]
2 มี.ค. 2554 เรื่องส่งประประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินุ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม [หนังสือ] [ประกาศ]
2 มี.ค. 2554 เรื่องการจัดสรรงบประมาณปี 2554 แผนปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า [หนังสือ]
1 มี.ค. 2554 เรื่องเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) [หนังสือ]
1 มี.ค. 2554 เรื่อง เรื่องขอเชิญชวนส่งเรื่องราวและเสนอแนะข้าราชการต้นแบบในโครงการ "คนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 2 " [หนังสือ][เอกสารเพิ่มเติม]
1 มี.ค. 2554 เรื่องการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรุู้จากงานวิจัยในชั้นเรียน [หนังสือ]
1 มี.ค. 2554 เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเลขานุการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด โรงเรียนดีประจำอำเภอ กลุ่มสาระการเีรียนรุ้คณิตศาสตร์ [หนังสือ]
1 มี.ค. 2554 เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการศูนย์แม่ข่ายจังหวัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2554 [หนังสือ]
1 มี.ค. 2554 เรื่องโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปี 2554 [หนังสือ]
1 มี.ค. 2554 เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หััว [หนังสือ][ส่งที่ส่งมาด้วย]
1 มี.ค. 2554 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการมัธยมศึกษาระดับจังหวัด โดยเทคนิค School Mapping [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
28 ก.พ. 2554 เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนในสังกัด [หนังสือ]
28 ก.พ. 2554 เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [หนังสือ] [คำสั่ง] [บัญชีแนบท้าย]
28 ก.พ. 2554 เรื่องขอเชิญชวนส่งเรื่องราวและเสนอแนะข้าราชการต้นแบบในโครงการ "คนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 2 " [หนังสือ]
28 ก.พ. 2554 เรื่องขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2555 [หนังสือ]
25 ก.พ. 2554 ส่งเอกสารเพิ่มเติม เรื่องการจัดสรรงบประมาณปี 2554 โครงการโรงเีรียนดีประจำตำบล
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม, เหล่านาแกวิทยานุสรณ์, คำเจริญวิทยาคม, นาไคร้พิทยาสรรพ,์ และ แก้วเสด็จพิทยาคม [ดาวน์โหลด]
24 ก.พ.2554 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกิจกรรมเยาวชนงานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวดกิจกรรมเยาวชนถึงวันที่ 26 ก.พ. 2554 ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ คุณครูบันเทิง ภวภูตานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 081-9655443
24 ก.พ. 2554 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[คำสั่ง]
23 ก.พ. 2554 เรื่องแจ้งแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
22 ก.พ. 2554 เรื่องสำรวจความต้องการใบเสร็จรับเงิน [หนังสือ]
หมายเหตุ เพื่อความรวดเร็วสามารถติดต่อประสานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่การเงิน โทร. 087-1102617
22 ก.พ. 2554 เรื่องการจัดสรรงบประมาณปี 2554 โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล [หนังสือ] [แนวทาง]
22 ก.พ. 2554 เรื่องขอเรีียนเชิญประชุมเพื่อร่วมจัีดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2554 [หนังสือ]
22 ก.พ. 2554 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ [หนังสือ]
22 ก.พ. 2554 เรื่อง การสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2554 [หนังสือ]
22 ก.พ. 2554 เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน [หนังสือ]
22 ก.พ. 2554 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 10 [หนังสือ]
22 ก.พ. 2554 เรื่องสรุปผลการประชุมมอบนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย"นายกรัฐมนตรีพบ CGEO" [หนังสือ]
22 ก.พ. 2554 เรื่องสำรวจบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย [หนังสือ]

22 ก.พ. 2554 เรื่องแนวปฎิบัติการป้องกัน แก้ไข และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์และพฤติที่ไม่พึงประสงค์ [หนังสือ]

22 ก.พ. 2554 เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพสศึกษารอบด้านในสถานศึกษา [หนังสือ]
22 ก.พ. 2554 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย "เรื่องมิติใหม่การรับนักเรียนและการเตรียมนักเรียนเข้าสู่สมาคมอาเซียน"[หนังสือ]
21 ก.พ. 2554 เรื่องส่งตัวอย่างและแต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน
[ดาวน์โหลด]
21 ก.พ. 2554 เรื่องโครงการค่ายเยาวชนรักชาติ [หนังสือ]
21 ก.พ. 2554 เรื่องส่งสำเนาคำสั่ง [หนังสือ]
21 ก.พ. 2554 เรื่องบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 [หนังสือ]
21 ก.พ. 2554 เรื่องการโอนเงินเข้ายัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน [หนังสือ]
21 ก.พ. 2554 เรื่องการนับจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554 [หนังสือ]
17 ก.พ. 2554 เรื่องขอเชิญประชุม [หนังสือ] [สำเนาคำสั่ง]
17 ก.พ. 2554 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประกวดกิจกรรมเยาวชนงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3]
17 ก.พ. 2554 เรื่องการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด [ดาวน์โหลด]
17 ก.พ. 2554 เรื่องขอรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายที่รองรับการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการเข่งขันสูง และข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 [หนังสือ]
17 ก.พ. 2554 เรื่องสัดส่วนการรับนักเรียน ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2554 [หนังสือ]
17 ก.พ. 2554 เรื่องคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียนของสถานศึกษา [หนังสือ]
16 ก.พ. 2554 เรื่องการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปี 2554[หนังสือ]
16 ก.พ. 2554 เรื่องขอความร่วมมือเข้าโครงการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา{หนังสือ]
16 ก.พ. 2554 เรื่องข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่้เพื่อเอาชนะยาเสพติดและคณะทำงานจัดระเบียบสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2554[หนังสือ]
16 ก.พ. 2554 เรื่องมอบแนวทางการปฏิบัติการรณรงค์และส่งเสริมการหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [หนังสือ]
16 ก.พ. 2554 เรื่องสำรวจรายชื่อปฏิบัติงานด้านยาเสพติตปีงบประมาณ 2553[หนังสือ]
16 ก.พ. 2554 เรื่องขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีไทย[หนังสือ]
16 ก.พ. 2554 เพิ่มเติม เรื่อง ข้อมูลรหัสโรงเรียน จำนวนนักเรียนชั้น ม.2 สอบประเมินคุณภาพ (LAS) [ดาวน์โหลด]
16 ก.พ. 2554 เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง [หนังสือ]

15 ก.พ. 2554 ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้าราชการครูในสังกัด สพม.เขต 24 ที่สังกัด สพป.กส.เขต 1 เดิม รับเอกสาร ได้ที่ สพม. เขต 24 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ส่วน ร.ร.ที่สังกัด สพป.กส.เขต 2 และเขต 3 เดิม ก็ให้รับที่่ เขตเดิมก่อน

15 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับศูนย์สอบ(สหวิทยาเขต) และระดับสนามสอบ [ดาวน์โหลด]
15 ก.พ. 2554 เรื่องสำรวจรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ2553 [หนังสือ]
15 ก.พ. 2554 เพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครสายการสอน ประจำปี 2554 [หนังสือนำส่ง] [หลักเกณฑ์] [แนวทางการพิจารณา] [แบบคำร้องขอย้าย] [เอกสารที่เพิ่มเติม]
15 ก.พ. 2554 เรื่อง การติดตามผลการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อาจไม่จบพร้อมรุ่นปีการศึกษา 2553 [ดาวโหลด]
15 ก.พ. 2554 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย, ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม
เรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
[หนังสือแจ้ง]
14 ก.พ. 2554 เรื่องแจ้งโอนเงินค่าจ้างครูวิทย์ - คณิตฯ รอบสอง ประจำเดือนมกราคม 2554 [รายละเอียด]

14 ก.พ. 2554 เรื่องโครงการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง [หนังสือ]

14 ก.พ. 2554 เรื่องการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

14 ก.พ. 2554 เรื่อง การประชุมปฏิบัติการหลอมรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) ๖  ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

14 ก.พ. 2554 เรื่องขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม [หนังสือ] [กำหนดการ]

11 ก.พ. 2554 เรื่องส่งสำเนาหนังสือ[หนังสือ]
11 ก.พ. 2554 เรื่อง เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "วันราชภัฎ" ๑๔ กุมภาพันธ์ 2554 [หนังสือ]

11 ก.พ. 2554 เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูวิทย์ - คณิตฯ รอบแรก ประจำเดือนมกราคม 2554 [รายละเอียด]

11 ก.พ. 2554 เรื่อง ให้ตรวจสอบข้อมูล
 เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.เขต 24 ทุกท่าน ขอให้ท่านช่วยตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการออกคำสั่งเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ว่าถูกหรือไม่หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ประสานแจ้งข้อมูล คืน สพม.เขต 24 (กลุ่มบริหารงานบุคคล อ.ประพิศ 087-9510920 ) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 [ตรวจสอบข้อมูล]

11 ก.พ. 2554 เรื่องขอเชิญประชุม [หนังสือเชิญ]
11 ก.พ. 2554 เรื่องแจ้งเตือนนักเรียนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวง [หนังสือ]
11 ก.พ. 2554 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [หนังสือ]

10 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด เรื่องแจ้งการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากมี่ข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาเ้งินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง โทร 02-1277434 [รายละเอียด]

10 ก.พ. 2554 เรื่องการโอนเงินปัจจัยพื้นฐาน[หนังสือ]
10 ก.พ. 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา LASปีการศึกษา 2553 [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10 ก.พ. 2554 เรื่องบ้านพักข้าราชการประสบอัคคีภัย[หนังสือ]
10 ก.พ. 2554 เรื่อง การจัดทำแผนของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555[หนังสือ][เอกสารแนบ] [เอกสารแนบ] [เอกสารแนบ]
10 ก.พ. 2554 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สัีงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ปีการศึกษา 2554 [หนังสือ] [ประกาศ]

10 ก.พ. 2554 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์[หนังสือ]

'
10 ก.พ. 2554 เรื่องประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ "กฏหมายและข้อหารือเกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราชการ "หาก โรงเรียนไดมีความประสงคืจะได้คู่มือดังกล่าว โปรดติดต่อได้ที่ คุณลัดดา จรจัด สำนักงาน่คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หนังสือมีจำหน่ายแล้วในราคาเล่มละ 200 บาท [รายละเอียด]
10 ก.พ. 2554 เรื่องโครงการขยายผลการใช้โปรแกรมรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปี 2554 [หนังสือ]
10 ก.พ. 2554 เรื่องทุนการศึกษาอบรมศูนย์ภาษาซีมีโอ สาธารรัฐสิงคโปร์ ประจำปี 2554-2555 [หนังสือ]
10 ก.พ. 2554 เรื่องการคัดเลือกผู้ทำประโยชนืให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2554 [หนังสือนำส่ง] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
9 ก.พ. 2554 เรื่องการส่งแบบเสนอโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ของสพฐ.[หนังสือ]
9 ก.พ. 2554 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโีครงการอบรมพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศ
9 ก.พ. 2554 เรื่องการ "บ้านน้ำใจ" กระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้างบ้านให้นักเรียน [หนังสือ]
9 ก.พ. 2554 เรื่องประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการรผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. [หนังสือนำส่ง] [ประกาศ]
8 ก.พ. 2554 เรื่องการกำหนดให้มีวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้เป็นวันรัฐพิธ ี[หนังสือ]
8 ก.พ. 2554 เรื่องการเผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการของครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ [หนังสือ]
8 ก.พ. 2554 ด่วนที่สุด เรื่องการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา [หนังสือ]
7 ก.พ. 2554 เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครสายการสอน ประจำปี 2554 [หนังสือนำส่ง] [หลักเกณฑ์] [แนวทางการพิจารณา] [แบบคำร้องขอย้าย]
3 ก.พ. 2554ด่วนที่สุด!!!! โครงการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์  2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ [หนังสือ]
2 ก.พ. 2554แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องบัญชีแนบท้ายการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [หนังสือ]
2 ก.พ. 2554 เรื่องการจัดสรรงบประมาณปี2554โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี รายการค่าจัดทำการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) [หนังสือ]
2 ก.พ. 2554 เรื่องเชิญประชุมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรและวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผน
ความต้องการทรัพยากร เพื่อการศึกษา[หนังสือ]
2 ก.พ. 2554แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำรายละเอียดประกอบวงเงิรงบลงทุน งบประมาณปี 2555[หนังสือ][เอกสารแนบ]
2 ก.พ. 2554 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำรายละเอียดประกอบวงเงิรงบลงทุน งบประมาณปี 2555[หนังสือ] [เอกสารแนบ]
2 ก.พ. 2554 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง "กองทุนครูของแผ่นดิน" [หนังสือ]
2 ก.พ. 2554 เรื่องเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 [หนังสือ]
2 ก.พ. 2554 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับสมัครสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[หนังสือ]์
1 ก.พ. 2554 เรื่องขอความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพ "เยาวชนไทย ใส่ใจรักษ์พลังงาน" [หนังสือ]
1 ก.พ. 2554 เรื่องการสำรวจและการจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคลฯ [หนังสือ]
1 ก.พ. 2554 เรื่อง การรับสมัครเด็กกำพร้า เด็กยากจน ให้เรียนต่อและฝึกอาชีพ [หนังสือ]
1 ก.พ. 2554 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [หนังสือนำส่ง]
1 ก.พ. 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ฉบับแก้ไข [ดาวน์โหลด]
1 ก.พ. 2554 เรื่องขอความอนุเคราะห์เชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม [หนังสือ]

1 ก.พ. 2554 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯปี 2554[หนังสือ][แบบฟอร์ม]

ข่าวการศึกษานายสุริยนต์ วะสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ข่าวเด่นสัปดาห์
สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.โครงการ 5
เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค.
   ที่มีสิทธิยื่นกู้
แบบฟอร์มคำขอยื่นกู้โครงการ
   สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
อนุมัติให้ข้าราชการครูลาศึกษาต่อ
   เลื่อนขั้นเงินเดือน
คู่มือต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   ทางการศึกษา
คุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาต    ประกอบวิชาชีพ
รายละเอียดจากเว็บไซต์ สกสค.
หนังสือ "คู่มือ การต่ออายุ
   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ"


   
     
     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 : จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร : 043 - 816244 โทรสาร : 043 - 816243 E-mail : Secondary24@obec.go.th