วันที่
รายการหนังสือ
2014-04-17
การจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ย่ืนความจำนง เรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 (เมืองกาฬสินธุ์)
ศธ 04254/1260
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียด
2014-04-17
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ศธ 04254/1237
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายละเอียด
2014-04-17
หลักฐานการสมัครโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้
ศธ 000
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
รายละเอียด
2014-04-17
ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557
ศธ 04254/1251
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียด
2014-04-17
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04254/1254
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
รายละเอียด
2014-04-17
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557
ศธ 04254/1254
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียด
2014-04-17
ขออนุญาตไปต่างประเทศ
ศธ 04216/1725
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายละเอียด
2014-04-17
ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ศธ 04254/1162
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายละเอียด
2014-04-11
การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04254/1250
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
รายละเอียด
2014-04-11
การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04254/1250
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
รายละเอียด
2014-04-11
การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04254/1250
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
รายละเอียด
2014-04-11
การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04254/1250
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
รายละเอียด
2014-04-11
อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน ณ ประเทศออสเตรเลีย
ศธ 04254/1249
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
รายละเอียด
2014-04-11
แจ้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ศธ 04254/1248
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
รายละเอียด
2014-04-11
สำรวจความต้องการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
ศธ 04254/1223
กลุ่มนโยบายและแผน
รายละเอียด

รวม 6702เรื่อง

« Previous 1 2 3 4 5 6 ... 7 447 Next »