E-office Login.

 
กรุณาป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง
ชื่อผู้ใช้ 
รหัสผ่าน 

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้ใช้ รหัส smis (ตัวอย่าง เช่น 46012010)
กรณีที่โรงเรียนไม่เห็นหนังสือทุกรายการตามหน้าเว็บไซต์ สพม.เขต 24 หมายถึง ได้ส่งหนังสือเฉพาะโรงเรียนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
สพม.เขต 24 จึงพิจารณาแสดงหนังสือหน้าเว็บไซต์เฉพาะที่แจ้งหนังสือให้ทุกโรงเรียนเท่านั้น
ขอขอบคุณที่สอบถามและเสนอแนะครับ

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
โทร : 043 - 873716 โทรสาร : 043 - 873415 E-mail : Secondary24@obec.go.th   
  webmaster : babe.jes@hotmail.com