[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
นายภูมิชน วัฒนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 2558 
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
.ต.ป.น.
บุคลากรประจำสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
โทรศัพท์บุคลากรสำนักงาน
โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
แผนที่ตั้งโรงเรียน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศุนย์ITEC
ลงทะเบียน Obecmail
คู่มือ Obecmail
เข้าระบบ Obecmail
KM สพม.24
 เรียนรู้การพัฒนาคุุณภาพการบริหาร
      
จัดการภาครัฐ(PMQA โดย กพร.)
 ารสารประชาสัมพันธ์
 แบบฟอร์มงานสารบรรณ
 
 
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

 
 
 
 

 
 

คู่มือการใช้งานKMสพม.24
คู่มือการใช้เว็บไซต์สพม.24
คู่มือObecmail
ข้อมูลสารสนเทศปี2556
การออกแบบการเรียนรู้
หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสังคมศึกษาฯ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปะ
หลักสูตรสุขศึกษาฯ
หลักสูตรการงานอาชีพฯ
การใช้หลักสูตรแกนกลางฯ
 
คู่มือการจัดทำข้อมูลรายบุคคล
     ปีการศึกษา2557
 

โครงการกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับ
บุคลากรของรัฐสังกัดสพฐ.(เพิ่มเติม)
  รับชมการประชุมผ่านวีดีโอคอน
เฟอร์เรนส์ย้อนหลัง
 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการฯ
 ข่าวเด่นจากสพฐ.

 ข่าวการสอบบรรจุ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขพค.

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ประกาศการรับสมัครนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
  

Username :
Password :
. | .
สมาชิกคนล่าสุด
ชวลิต แสงศิริทองไชย

สมาชิกทั้งหมด 9

<< กุมภาพันธ์ 3601 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 
 
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

                 
           
10 อันดับ'ผู้ใช้สูงสุด
   & นายเจสดา ขวัญสกุล 10
   & อภิชาติ เจริญท้าว 5
   & นายธัชชา เลิศวิไล 1
   & นายสุพจน์ ศรีวงษ์แสง
   & นางวิไลวรรณ ศรีทอง
   & ชวลิต แสงศิริทองไชย
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
67 คน
สถิติเดือนนี้
715 คน
สถิติปีนี้
46943 คน
สถิติทั้งหมด
283842 คน
192.99.148.xxx
4 ก.ค. 2558 : 12:54
54.167.216.xxx
4 ก.ค. 2558 : 12:59 ภาพกิจกรรม
    สพม.24 ต้อนรับนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและสถานศึกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมโปงลาง

 ประกาศข่าว สพม.24
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก
นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา
เมื่อ 1 / ก.ค. / 2558 : ( 11 / )การประชุมสภานักเรียน ประจำปี 2558


ผู้บันทึก
นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา
เมื่อ 30 / มิ.ย. / 2558 : ( 21 / )โครงการปประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ชิงชนะเลิศระดับประเทศ


ผู้บันทึก
นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา
เมื่อ 29 / มิ.ย. / 2558 : ( 28 / )โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)


ผู้บันทึก
นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา
เมื่อ 25 / มิ.ย. / 2558 : ( 40 / )ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ \"จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 9\"


ผู้บันทึก
พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด
เมื่อ 18 / มิ.ย. / 2558 : ( 271 / )ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 58 อย่างไม่เป็นทางการ


ผู้บันทึก
นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา
เมื่อ 18 / มิ.ย. / 2558 : ( 81 / )ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 17/2558


  หนังสือราชการ สพม.เขต 24 (ดูเว็บไซต์เดิม)
 
  หนังสือราชการ สพฐ.
 
 ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC รายงานข้อมูลสาร
สนเทศ สพฐ. ข้อมูล
โรงเรียน บุคลากร นัก
เรียนและข้อมูลทางการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล
GPA PR ของนักเรียนราย
บุคคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศ
จัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วย
งานในสังกัดโดยสำนัก
การคลังและสินทรัพย์
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการ
สอน e-learning
โครงการอาหารกลางวัน
ที่เกิดจากความตระหนัก
ของรัฐบาลที่มุ่งแก
้ปัญหาภาวะทุพโภชนา
การในเด็ก
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรม
สนุกๆที่นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวบรวมหนังสือเรียน
หนังสือ เสริม ความรู้ทั้ง 8
กลุ่มสาระคู่มือครู หนังสือ
สำหรับครู
มุมศึกษานิเทศก์
เป็นสื่อกลาง ให้ข่าวสาร
แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการ
สอน คลังข้อ สอบดาวน์
โหลดนิเทศออนไลน
1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
โครงการของ สพฐ.
ที่จะพัฒนา ยกระดับ
โรงเรียนและคุณภาพให
้เสมอภาคทางการศึกษา
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย
พจนา นุกรม ค้นหา คำ
ศัพท์ออนไลน์ คลังความร
ู้สำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่
ทันสมัย e-media ที่
หลากหลาย
OBEC MOU
บันทึกข้ตกลงความร่วมมือ
MOU ระหว่าง สพฐ.กับ
หน่วยงานต่างๆ
ห้องเรียนทันข่าว 
นำเอาข่าวสารประจำวัน
มาวิเคราะห์์เจาะลึก ร้อย
เรียงออกมาในลักษณะ
บทความ ที่มีสาระครบถ้วน
ศูนย์รวมสื่อแหล่งรวบ
รวมเผยแพร่และให้บริการ
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้
เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา
แบบฝึกหัด ในรายวิชา
ภาษาไทย
   


 


 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
พิธีเปิด
โดย นางเขมจิรา สุขเสมอ
3 / เม.ย. / 2558 : ( 164 / )
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประชาสัมพัน
โดย พิชญ์พัณณ์กุณ
30 / ม.ค. / 2558 : ( 422 / )
สำรวจนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ปีการศึกษา 2557
ตอบแบบสำรวจภายใน 4 กุมภาพันธ์ 2558
ประชาสัมพัน
โดย นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา
3 / มี.ค. / 2557 : ( 810 / )
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2557
สอบวิชาการนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ (ศูนย์สอบ 36) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน วันที่ 8 มี.ค. 57 เวลา 09.00-11.30 น
ประชาสัมพัน
โดย กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
29 / ม.ค. / 2557 : ( 542 / )
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557
ประชาสัมพัน
โดย นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา
19 / ธ.ค. / 2556 : ( 1130 / )
สมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ)
สมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้วทางระบบออนไลน์ ด่วน ๆๆๆๆๆ
ประชาสัมพัน
โดย นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา
19 / ธ.ค. / 2556 : ( 1094 / )
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคฯ
แจ้งผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค และ ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
   
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและขุมความรู้
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ร่องคำ
16 / ก.ค. / 2557 : ( 569 / )
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสรุปความจากแบบฝึกการอ่านและการเขียนสรุปความโดยใช้แผนภาพตามโครงสร้างเนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสรุปความจากแบบฝึกการอ่านและ การเขียนสรุปความโดยใช้แผนภาพตามโครงสร้างเนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ศูนย์ ITEC
โดย นางเขมจิรา สุขเสมอ
26 / พ.ค. / 2557 : ( 457 / )
คู่มือ DMC2014
ดาวน์โหลดได้ที่นี่
วิชาการ
โดย สุพัตรา สมสนุก
10 / ก.พ. / 2557 : ( 1385 / )
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
20 / พ.ย. / 2556 : ( 1477 / )
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
1 / พ.ย. / 2556 : ( 988 / )
ใส่ใจฟัน ผันความคิด นึกอีกนิด เมื่อรับประทานลูกอมและขนมขบเคี้ยว
ปัญหาฟันผุ ที่เกิดจากการรับประทานลูกอมและขนมขบเคี้ยวพบมากในเด็กวัยเรียน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
1 / พ.ย. / 2556 : ( 1444 / )
รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิด
   
    
. . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 :: จังหวัดกาฬสินธุ์
. . ที่ตั้ง : ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร.043810543 โทรสาร 043810620 E-mail : Secondary24@obec.go.th
. . Webmaster : นางเขมจิรา สุขเสมอ :: cofa48@hotmail.com