[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
นายภูมิชน วัฒนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 2558 
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
.ต.ป.น.
บุคลากรประจำสำนักงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
โทรศัพท์บุคลากรสำนักงาน
โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
แผนที่ตั้งโรงเรียน 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศุนย์ITEC
ลงทะเบียน Obecmail
คู่มือ Obecmail
เข้าระบบ Obecmail
KM สพม.24
 เรียนรู้การพัฒนาคุุณภาพการบริหาร
      
จัดการภาครัฐ(PMQA โดย กพร.)
 ารสารประชาสัมพันธ์
 แบบฟอร์มงานสารบรรณ
 
 
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

 
 
 
 

 
 

คู่มือการใช้งานKMสพม.24
คู่มือการใช้เว็บไซต์สพม.24
คู่มือObecmail
ข้อมูลสารสนเทศปี2556
การออกแบบการเรียนรู้
หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสังคมศึกษาฯ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปะ
หลักสูตรสุขศึกษาฯ
หลักสูตรการงานอาชีพฯ
การใช้หลักสูตรแกนกลางฯ
 
คู่มือการจัดทำข้อมูลรายบุคคล
     ปีการศึกษา2557
 

โครงการกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับ
บุคลากรของรัฐสังกัดสพฐ.(เพิ่มเติม)
  รับชมการประชุมผ่านวีดีโอคอน
เฟอร์เรนส์ย้อนหลัง
 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการฯ
 ข่าวเด่นจากสพฐ.

 ข่าวการสอบบรรจุ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขพค.

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ประกาศการรับสมัครนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
  

Username :
Password :
. | .
สมาชิกคนล่าสุด
ชวลิต แสงศิริทองไชย

สมาชิกทั้งหมด 9

<< ตุลาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 
 
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

                 
           
10 อันดับ'ผู้ใช้สูงสุด
   & นายเจสดา ขวัญสกุล 10
   & อภิชาติ เจริญท้าว 5
   & นายธัชชา เลิศวิไล 1
   & นายสุพจน์ ศรีวงษ์แสง
   & นางวิไลวรรณ ศรีทอง
   & ชวลิต แสงศิริทองไชย
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
คน
สถิติเดือนนี้
คน
สถิติปีนี้
57426 คน
สถิติทั้งหมด
294325 คน ภาพกิจกรรม
    สพม.24 ประชุมครูสอนประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.อยุธยา

 ประกาศข่าว สพม.24
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก
นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา
เมื่อ 30 / ก.ย. / 2558 : ( 160 / )ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2558


ผู้บันทึก
นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา
เมื่อ 17 / ก.ย. / 2558 : ( 199 / )ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ภายใต้หัวข้อ \"หัวใจ เป็นหัวใจการศึกษา ศตวรรษที่ 21\"


ผู้บันทึก
นายเจสดา ขวัญสกุล
เมื่อ 15 / ก.ย. / 2558 : ( 238 / )ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดินให้ ร.ร.หนองฉางวิทยา


ผู้บันทึก
นายเจสดา ขวัญสกุล
เมื่อ 15 / ก.ย. / 2558 : ( 106 / )การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.ศิลปากร


ผู้บันทึก
นายเจสดา ขวัญสกุล
เมื่อ 15 / ก.ย. / 2558 : ( 91 / )ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


ผู้บันทึก
นายเจสดา ขวัญสกุล
เมื่อ 15 / ก.ย. / 2558 : ( 100 / )ขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


  หนังสือราชการ สพม.เขต 24 (ดูเว็บไซต์เดิม)
 
  หนังสือราชการ สพฐ.
 
 ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC รายงานข้อมูลสาร
สนเทศ สพฐ. ข้อมูล
โรงเรียน บุคลากร นัก
เรียนและข้อมูลทางการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล
GPA PR ของนักเรียนราย
บุคคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศ
จัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วย
งานในสังกัดโดยสำนัก
การคลังและสินทรัพย์
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการ
สอน e-learning
โครงการอาหารกลางวัน
ที่เกิดจากความตระหนัก
ของรัฐบาลที่มุ่งแก
้ปัญหาภาวะทุพโภชนา
การในเด็ก
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรม
สนุกๆที่นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวบรวมหนังสือเรียน
หนังสือ เสริม ความรู้ทั้ง 8
กลุ่มสาระคู่มือครู หนังสือ
สำหรับครู
มุมศึกษานิเทศก์
เป็นสื่อกลาง ให้ข่าวสาร
แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการ
สอน คลังข้อ สอบดาวน์
โหลดนิเทศออนไลน
1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
โครงการของ สพฐ.
ที่จะพัฒนา ยกระดับ
โรงเรียนและคุณภาพให
้เสมอภาคทางการศึกษา
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย
พจนา นุกรม ค้นหา คำ
ศัพท์ออนไลน์ คลังความร
ู้สำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่
ทันสมัย e-media ที่
หลากหลาย
OBEC MOU
บันทึกข้ตกลงความร่วมมือ
MOU ระหว่าง สพฐ.กับ
หน่วยงานต่างๆ
ห้องเรียนทันข่าว 
นำเอาข่าวสารประจำวัน
มาวิเคราะห์์เจาะลึก ร้อย
เรียงออกมาในลักษณะ
บทความ ที่มีสาระครบถ้วน
ศูนย์รวมสื่อแหล่งรวบ
รวมเผยแพร่และให้บริการ
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้
เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา
แบบฝึกหัด ในรายวิชา
ภาษาไทย
   


 


 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
พิธีเปิด
โดย นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา
2 / ก.ย. / 2558 : ( 154 / )
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ประชาสัมพัน
โดย 425405
2 / ก.ย. / 2558 : ( 157 / )
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินดอกเบี้ยเงินอุดหนุนและการรายงานการเงิน
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุน คู่มือบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 โทษทางวินัย
พิธีเปิด
โดย นางเขมจิรา สุขเสมอ
3 / เม.ย. / 2558 : ( 531 / )
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประชาสัมพัน
โดย พิชญ์พัณณ์กุณ
30 / ม.ค. / 2558 : ( 767 / )
สำรวจนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ปีการศึกษา 2557
ตอบแบบสำรวจภายใน 4 กุมภาพันธ์ 2558
ประชาสัมพัน
โดย นางปรางค์ทิพย์ ศรีทา
3 / มี.ค. / 2557 : ( 1082 / )
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2557
สอบวิชาการนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ (ศูนย์สอบ 36) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน วันที่ 8 มี.ค. 57 เวลา 09.00-11.30 น
ประชาสัมพัน
โดย กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
29 / ม.ค. / 2557 : ( 701 / )
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557
   
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและขุมความรู้
วิชาการ
โดย นางสาวกมลเนตร คำไสย์
26 / ส.ค. / 2558 : ( 453 / )
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการร่วมมือ เชิงบูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการร่วมมือ เชิงบูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย อนุกูลนารี
14 / ก.ค. / 2558 : ( 460 / )
การพัฒนาแบบเรียนเชิงประสบการณ์ของการคิด วิเคราะห์ วิชา แคลคูลัส สู่ศักยภาพการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและยั่งยืน
บทคัดย่อ การพัฒนาทางการศึกษา เป็นกระบวนสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและความรู้ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาแบบเรียนเชิงประสบ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย อนุกูลนารี
14 / ก.ค. / 2558 : ( 468 / )
การพัฒนาหนังสือมหัศจรรย์ธัญพืชลุ่มน้ำโขง: การแปรรูปและทำเบเกอรี่ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลต่อการนำไปใช้ เพื่อพัฒนาทางการเรียนรู้ ที่เข้มแข็ง
การพัฒนานักเรียน ในการเรียนรู้ การทำเบเกอรี่ ด้านความรู้และทักษะ ให้มีศักยภาพ เป็นเป้าหมายของหลักสูตร ทางการพัฒนา ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสำคัญท
วิชาการ
โดย เวียงชัย ราชฤทธิ์
8 / ก.ค. / 2558 : ( 454 / )
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
วิชาการ
โดย เวียงชัย ราชฤทธิ์
8 / ก.ค. / 2558 : ( 426 / )
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ร่องคำ
16 / ก.ค. / 2557 : ( 920 / )
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสรุปความจากแบบฝึกการอ่านและการเขียนสรุปความโดยใช้แผนภาพตามโครงสร้างเนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสรุปความจากแบบฝึกการอ่านและ การเขียนสรุปความโดยใช้แผนภาพตามโครงสร้างเนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   
    
. . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 :: จังหวัดกาฬสินธุ์
. . ที่ตั้ง : ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร.043810543 โทรสาร 043810620 E-mail : Secondary24@obec.go.th
. . Webmaster : นางเขมจิรา สุขเสมอ :: cofa48@hotmail.com